Keskkonnamüra

Keskkonnamüra on inimtegevusest põhjustatud välisõhus leviv soovimatu või kahjulik heli, mida tekitavad paiksed või liikuvad saasteallikad. Keskkonnamüra allikad on: autoliiklus; raudteeliiklus; lennuliiklus; sadamad; tööstusettevõtted / tehnoseadmed.

Keskkonnamüra suurenemine on peamiselt tingitud linnastumisest ja kasvavast liiklusest. Raudteede, trammiteede, karjääride läheduses, erinevate ehitustegevustega võib kaasneda ka vibratsioon ja struktuurimüra, mis  võib häirida elamismugavust, keskendumist või und. Vibratsioon võib põhjustada ka hoonete või vara kahjustusi. Kuid läbimõeldud ja efektiivsete lahenduste abil on võimalik rajada nii müravabasid hooneid, tagada head tingimused väliskekkonnas kui ka parandada akustikat juba olemasolevates ruumides.

Keskkonnamüra ja vibratsiooni uuringud on sageli seotud erinevate ametiasutuste nõudmistega, et täita seaduseandlusest tulenevaid kohustusi. Need on seotud kas planeerimisega, projekteerimisega, uute taristuprojektide ettevalmistamisega, keskkonnalubade väljastamisega, keskkonnamõjude hindamisega või ehitusjärelevalvega.

Kontaktisikud

Dmitri Tishko

Dmitri Tishko

Vanemkonsultant (EST, EN, RU, UA)
Ehitusakustika, heliisolatsiooni, müra- ja vibratsiooni ekspertiisid/projekteerimine

+372 5648 1431

Ingrid Leemet

Ingrid Leemet

Vanemkonsultant (EST, EN, FI)
Keskkonnamüra

+372 5688 2633

Maris Vohta

Maris Vohta

Vanemkonsultant (EST, EN)
Keskkonnamüra

+372 565 1191

Keskkonnamüra

Keskkonnamüra hinnangutes kasutatakse üldjuhul ainult arvutusi ja keskkonda leviva müra tasemed selgitatakse välja arvutusmeetodi abil. Müra mõõtmistulemused sõltuvad otseselt mõõtmiste tingimustest ega võimalda müra prognoosida. Arvutusmudeliga saab hinnata müra levimist mujalegi kui ainult mõõtmispunktidesse. Arvutamisega saab katta oluliselt suurema ala mõistliku ajaga, saavutades täpsed ja usaldatavad tulemused, võrreldes ainult mõõtmistega. Sellise meetodi eelis on, et müra levimisel arvestatakse keskmisi ilmastikutingimusi ja aastaringset keskmist liiklussagedust või muud ettetantud sagedust.

Mürakaardistamise alusel saame ülevaate müratasemetest, mille põhjal võetakse vajadusel kasutusele erinevad müraleevendusmeetmed. Müra arvutamise spetsiaaltarkvaraga on väga lihtsalt võimalik katsetada erinevaid müratõrje lahenduste otstarbekust ja nende mõju kaitstavatele objektidele.

Keskkonnamüra uuringud on seotud:

  • olemasoleva olukorra kaardistamisega, et välja selgitada, kas on täidetud kehtestatud normtasemed, millised tegevused põhjustavad ülenormatiivsed müra ning kui palju ja mis ulatuses on vaja rakendada müraohjet.
  • uute planeeringute elluviimisega, keskkonnalubade taotlemisega, et tagada normtasemed ja vajadusel ette näha vajalikud leevendusmeetmed.
  • müraleevendusmeetmete kavandamisega, et leida olemasoleva või projekteeritava objekti müraprobleemile lahendus ja tagada lubatud normtasemed.
  • keskkonnamüra alla kuuluvad ka spordi- ja meelelahutusürituste, sh lasketiirude ja krossiradade tekitavad mürahäiringud ja nende kaardistamine.

Müra kaardistamist tuleks käsitleda protsessina mitte kui lõppresultaati. Sellisena ei ole mürakaart isoleeritud teistest sündmustest, vaid on tõhus vahend ja tööriist planeerimise ning keskkonnamõjude hindamise protsessis.

Akukonil on pikaaegsed kogemused müra modelleerimises, müra hindamises, mürakaartide koostamises ja leevendusmeetmete pakkumises.

Ettevõttel on Soome akrediteerimiskeskuse FINAS poolt heakskiidetud mõõtmislabor akustiliste ja müramõõtmiste teostamiseks.

Esita hinnapäring või küsi lisa!

Hinnapäring

Regioon ja keel

Vali regioon ja keel

Hetke valik: